We use cookies to make your experience of using our website better. To comply with the e-Privacy Directive we need to ask your consent to set these cookies.


Assistant Education/Litigation Solicitor

col-narrow-left   

Job ID:

31488

Practice Area(s):

Education, Litigation

Location:

Cardiff, Wales 

Role:

Qualified Lawyer
col-narrow-right   

Employment Type:

Permanent Full-Time

Posted:

03.07.2024

Employer type:

Local Authority
col-wide   

Job Description:

£42,403 - £45,441 per annum
 
About the Service
As the capital of Wales, Cardiff offers not only the experience of working in one of the fastest growing and most highly skilled cities in Britain but also offers easy access to the fabulous South Wales region’s coastline and countryside with worldwide standing.
 
Cardiff Council has a Lexcel accredited in house Legal Service with excellent opportunities for a hardworking, motivated and adaptable legal practitioner.  Currently based at County Hall in the heart of Cardiff Bay with good transport links and parking facilities.  We have specialist lawyers carrying out procurement, litigation, property, planning, governance, childcare and adult social services work, and aim to provide our clients with an excellent and comprehensive service.
 
The service now operates a hybrid working model which enables employees to work flexibly from home or from an office base, depending upon service requirements.  We have a modern case management system, an online legal library, and a small business support team.  We also have 4 trainee solicitor posts which we use to help grow our own workforce.
 
About the Job
An opportunity for an Assistant Litigation Solicitor has become available and we seek a candidate with relevant experience to join the Council’s the Litigation Team.  This motivated and highly professional team is looking for an individual with experience and interest in the work of a Local Government litigation team.
 
The post will include dealing with with education law and related statutory appeals panels; criminal regulatory prosecutions, such as trading standards, environmental protection, health and safety etc and will also include the ability to get involved with other areas of work relating to litigation including employment law, civil litigation and housing, subject to the applicant’s experience, career interests, and workload capacity.
 
What we are looking for from you
The successful applicant will need to be admitted as a solicitor or called to the bar and must be able to work as part of a team.
 
We expect the individual appointed to take personal responsibility for delivering excellence, to work with others to achieve the best possible outcomes, to embrace change and new opportunities, to make the most of the resources available and to think and act in the best interests of the Council.
 
Additional Information
We have a modern case management system, an online legal library, and a small business support team.     
 
While the role is demanding our flexible working policies ensure a healthy work life balance. The Council’s Flexi Time policy applies to the post and flexible working patterns are available, subject to meeting the needs of our clients and having mutual regard to the working arrangements of existing team members. The successful applicant would need to be able to travel at short notice in line with the demands of this post.    
  
This vacancy is suitable for post share subject to there being another suitably qualified and experienced employee/candidate who wishes to post share.   
   
For an informal conversation, please contact the Litigation Operational Manager  Gavin Happe on  gavin.happe@cardiff.gov.uk
  
Those applicants successful at application form stage will be invited for an interview/test and this interview will be face to face. If you have any concerns regarding this, please contact Gavin Happe for a discussion.  
 
We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications. 
 
Due to the current interim working arrangements, we are unable to provide recruitment packs or accept application forms via the post.  
 
Please note the Council does not accept CV’s. When completing the supporting information section of your application, please ensure you refer to the below located on our website: 
  
Important information you need read in order to complete your application:- 
 • Application Guidance 
 • Applying for jobs with us 
 • Behavioural Competency Framework 
Additional Information:
 • Employee Charter 
 • Recruitment of Ex-Offenders 
 • Privacy Notice
Ynglŷn â’r Gwasanaeth
 
Mae Caerdydd, fel prifddinas Cymru, yn cynnig nid yn unig y profiad o weithio yn un o’r dinasoedd mwyaf medrus ac sy’n tyfu gyflymaf ym Mhrydain ond hefyd yn cynnig mynediad rhwydd i arfordir a chefn gwlad gwych ardal de Cymru, a gydnabyddir yn fyd-eang. 
 
Mae gan Gyngor Caerdydd Wasanaeth Cyfreithiol mewnol sydd ag achrediad Lexcel gyda chyfleoedd gwych i ymarferydd cyfreithiol diwyd, brwdfrydig a hyblyg.   Rydym ar hyn o bryd yn gweithio yn Neuadd y Sir yng nghanol Bae Caerdydd gyda chysylltiadau trafnidiaeth da a chyfleusterau parcio.   Mae gennym gyfreithwyr arbenigol sy’n ymgymryd â gwaith caffael, ymgyfreitha, eiddo, cynllunio, llywodraethiant, gwaith gofal plant a gwasanaethau cymdeithasol oedolion, a’n nod yw darparu gwasanaeth rhagorol a chynhwysol i’n cleientiaid.
 
Mae'r gwasanaeth erbyn hyn yn dilyn model gweithio hybrid sy'n galluogi gweithwyr i weithio’n hyblyg o’u cartrefi neu mewn swyddfa, yn dibynnu ar ofynion y gwasanaeth.   Mae gennym system fodern i reoli achosion, llyfrgell gyfreithiol ar-lein a thîm cymorth busnes bach.   Mae gennym hefyd 4 swydd cyfreithiwr dan hyfforddiant yr ydym yn eu defnyddio er mwyn helpu i dyfu ein gweithlu ein hunain.  
 
 
Ynglŷn â'r Swydd
 
Mae cyfle wedi codi ar gyfer Cyfreithiwr Ymgyfreitha Cynorthwyol ac rydym yn chwilio am ymgeisydd â phrofiad perthnasol i ymuno â Thîm Ymgyfreitha’r Cyngor.  Mae'r tîm brwdfrydig a hynod broffesiynol hwn yn chwilio am unigolyn sydd â phrofiad a diddordeb yng ngwaith tîm ymgyfreitha Llywodraeth Leol.
 
Bydd y swydd yn cynnwys delio â chyfraith addysg a paneli apeliadau statudol cysylltiedig; erlyniadau rheoleiddiol troseddol, fel safonau masnach, diogelwch amgylcheddol, iechyd a diogelwch ac ati, a bydd hefyd yn cynnwys y gallu i gymryd rhan mewn meysydd gwaith eraill sy'n gysylltiedig ag ymgyfreitha, gan gynnwys cyfraith cyflogaeth, ymgyfreitha sifil a thai, yn amodol ar brofiad yr ymgeisydd, diddordebau gyrfa, a chapasiti llwyth gwaith.
 
 
Beth rydym yn ei ddisgwyl gennych chi
 
Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod wedi’i dderbyn fel cyfreithiwr neu ei alw i’r bar a rhaid iddo allu gweithio’n rhan o dîm.
 
Disgwyliwn i’r unigolyn a benodir gymryd cyfrifoldeb personol am sicrhau rhagoriaeth, gweithio gydag eraill i gyflawni’r canlyniadau gorau posib, ymateb yn gadarnhaol i newid a chyfleoedd newydd er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael a meddwl a gweithredu gyda golwg ar hyrwyddo buddiannau’r Cyngor.
 
 
Gwybodaeth Ychwanegol   
 
Mae gennym system rheoli achosion fodern, llyfrgell gyfreithiol ar-lein a thîm cymorth busnes bach.  
 
Er bod y rôl yn heriol, mae ein polisïau gweithio hyblyg yn sicrhau cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Mae polisi Amser Hyblyg y Cyngor yn berthnasol i'r swydd ac mae patrymau gweithio hyblyg ar gael, yn amodol ar ddiwallu anghenion ein cleientiaid ac ystyried trefniadau gwaith aelodau'r tîm presennol. Byddai angen i'r ymgeisydd llwyddiannus allu teithio ar fyr rybudd yn unol â gofynion y swydd hon.   
  
Mae'r swydd hon yn addas i'w rhannu ar yr amod bod gweithiwr / ymgeisydd cymwys arall sydd â phrofiad addas yn dymuno ei rhannu.
   
I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â'r Rheolwr Gweithredol Ymgyfreitha Gavin Happe ar  gavin.happe@caerdydd.gov.uk
  
Bydd yr ymgeiswyr hynny sy'n llwyddiannus ar y cam ffurflen gais yn cael eu gwahodd i gyfweliad / prawf a bydd y cyfweliad hwn yn cael ei gynnal wyneb yn wyneb. Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â hyn, cysylltwch â Gavin Happe am sgwrs. 
 
Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.      Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.      
 
Oherwydd y trefniadau gwaith dros dro presennol, ni allwn ddarparu pecynnau recriwtio na derbyn ffurflenni cais drwy'r post. 

Closing date: 4 August 2024

For further information or to apply, please click on the 'Enquire/Apply' button below.
Employer Info
Cardiff Council County Hall, Cardiff
Cardiff, Wales, United Kingdom

Employer ProfileEmployer Info


Cardiff Council
County Hall, Cardiff
Cardiff, Wales, United Kingdom
Phone: 029 2087 2087
Web Site: https://www.cardiff.gov.uk/

Assistant Education/Litigation Solicitor

col-narrow-left   

Job ID:

31488

Practice Area(s):

Education, Litigation

Location:

Cardiff, Wales 

Role:

Qualified Lawyer
col-narrow-right   

Employment Type:

Permanent Full-Time

Posted:

03.07.2024

Employer type:

Local Authority
col-wide   

Job Description:

£42,403 - £45,441 per annum
 
About the Service
As the capital of Wales, Cardiff offers not only the experience of working in one of the fastest growing and most highly skilled cities in Britain but also offers easy access to the fabulous South Wales region’s coastline and countryside with worldwide standing.
 
Cardiff Council has a Lexcel accredited in house Legal Service with excellent opportunities for a hardworking, motivated and adaptable legal practitioner.  Currently based at County Hall in the heart of Cardiff Bay with good transport links and parking facilities.  We have specialist lawyers carrying out procurement, litigation, property, planning, governance, childcare and adult social services work, and aim to provide our clients with an excellent and comprehensive service.
 
The service now operates a hybrid working model which enables employees to work flexibly from home or from an office base, depending upon service requirements.  We have a modern case management system, an online legal library, and a small business support team.  We also have 4 trainee solicitor posts which we use to help grow our own workforce.
 
About the Job
An opportunity for an Assistant Litigation Solicitor has become available and we seek a candidate with relevant experience to join the Council’s the Litigation Team.  This motivated and highly professional team is looking for an individual with experience and interest in the work of a Local Government litigation team.
 
The post will include dealing with with education law and related statutory appeals panels; criminal regulatory prosecutions, such as trading standards, environmental protection, health and safety etc and will also include the ability to get involved with other areas of work relating to litigation including employment law, civil litigation and housing, subject to the applicant’s experience, career interests, and workload capacity.
 
What we are looking for from you
The successful applicant will need to be admitted as a solicitor or called to the bar and must be able to work as part of a team.
 
We expect the individual appointed to take personal responsibility for delivering excellence, to work with others to achieve the best possible outcomes, to embrace change and new opportunities, to make the most of the resources available and to think and act in the best interests of the Council.
 
Additional Information
We have a modern case management system, an online legal library, and a small business support team.     
 
While the role is demanding our flexible working policies ensure a healthy work life balance. The Council’s Flexi Time policy applies to the post and flexible working patterns are available, subject to meeting the needs of our clients and having mutual regard to the working arrangements of existing team members. The successful applicant would need to be able to travel at short notice in line with the demands of this post.    
  
This vacancy is suitable for post share subject to there being another suitably qualified and experienced employee/candidate who wishes to post share.   
   
For an informal conversation, please contact the Litigation Operational Manager  Gavin Happe on  gavin.happe@cardiff.gov.uk
  
Those applicants successful at application form stage will be invited for an interview/test and this interview will be face to face. If you have any concerns regarding this, please contact Gavin Happe for a discussion.  
 
We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications. 
 
Due to the current interim working arrangements, we are unable to provide recruitment packs or accept application forms via the post.  
 
Please note the Council does not accept CV’s. When completing the supporting information section of your application, please ensure you refer to the below located on our website: 
  
Important information you need read in order to complete your application:- 
 • Application Guidance 
 • Applying for jobs with us 
 • Behavioural Competency Framework 
Additional Information:
 • Employee Charter 
 • Recruitment of Ex-Offenders 
 • Privacy Notice
Ynglŷn â’r Gwasanaeth
 
Mae Caerdydd, fel prifddinas Cymru, yn cynnig nid yn unig y profiad o weithio yn un o’r dinasoedd mwyaf medrus ac sy’n tyfu gyflymaf ym Mhrydain ond hefyd yn cynnig mynediad rhwydd i arfordir a chefn gwlad gwych ardal de Cymru, a gydnabyddir yn fyd-eang. 
 
Mae gan Gyngor Caerdydd Wasanaeth Cyfreithiol mewnol sydd ag achrediad Lexcel gyda chyfleoedd gwych i ymarferydd cyfreithiol diwyd, brwdfrydig a hyblyg.   Rydym ar hyn o bryd yn gweithio yn Neuadd y Sir yng nghanol Bae Caerdydd gyda chysylltiadau trafnidiaeth da a chyfleusterau parcio.   Mae gennym gyfreithwyr arbenigol sy’n ymgymryd â gwaith caffael, ymgyfreitha, eiddo, cynllunio, llywodraethiant, gwaith gofal plant a gwasanaethau cymdeithasol oedolion, a’n nod yw darparu gwasanaeth rhagorol a chynhwysol i’n cleientiaid.
 
Mae'r gwasanaeth erbyn hyn yn dilyn model gweithio hybrid sy'n galluogi gweithwyr i weithio’n hyblyg o’u cartrefi neu mewn swyddfa, yn dibynnu ar ofynion y gwasanaeth.   Mae gennym system fodern i reoli achosion, llyfrgell gyfreithiol ar-lein a thîm cymorth busnes bach.   Mae gennym hefyd 4 swydd cyfreithiwr dan hyfforddiant yr ydym yn eu defnyddio er mwyn helpu i dyfu ein gweithlu ein hunain.  
 
 
Ynglŷn â'r Swydd
 
Mae cyfle wedi codi ar gyfer Cyfreithiwr Ymgyfreitha Cynorthwyol ac rydym yn chwilio am ymgeisydd â phrofiad perthnasol i ymuno â Thîm Ymgyfreitha’r Cyngor.  Mae'r tîm brwdfrydig a hynod broffesiynol hwn yn chwilio am unigolyn sydd â phrofiad a diddordeb yng ngwaith tîm ymgyfreitha Llywodraeth Leol.
 
Bydd y swydd yn cynnwys delio â chyfraith addysg a paneli apeliadau statudol cysylltiedig; erlyniadau rheoleiddiol troseddol, fel safonau masnach, diogelwch amgylcheddol, iechyd a diogelwch ac ati, a bydd hefyd yn cynnwys y gallu i gymryd rhan mewn meysydd gwaith eraill sy'n gysylltiedig ag ymgyfreitha, gan gynnwys cyfraith cyflogaeth, ymgyfreitha sifil a thai, yn amodol ar brofiad yr ymgeisydd, diddordebau gyrfa, a chapasiti llwyth gwaith.
 
 
Beth rydym yn ei ddisgwyl gennych chi
 
Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod wedi’i dderbyn fel cyfreithiwr neu ei alw i’r bar a rhaid iddo allu gweithio’n rhan o dîm.
 
Disgwyliwn i’r unigolyn a benodir gymryd cyfrifoldeb personol am sicrhau rhagoriaeth, gweithio gydag eraill i gyflawni’r canlyniadau gorau posib, ymateb yn gadarnhaol i newid a chyfleoedd newydd er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael a meddwl a gweithredu gyda golwg ar hyrwyddo buddiannau’r Cyngor.
 
 
Gwybodaeth Ychwanegol   
 
Mae gennym system rheoli achosion fodern, llyfrgell gyfreithiol ar-lein a thîm cymorth busnes bach.  
 
Er bod y rôl yn heriol, mae ein polisïau gweithio hyblyg yn sicrhau cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Mae polisi Amser Hyblyg y Cyngor yn berthnasol i'r swydd ac mae patrymau gweithio hyblyg ar gael, yn amodol ar ddiwallu anghenion ein cleientiaid ac ystyried trefniadau gwaith aelodau'r tîm presennol. Byddai angen i'r ymgeisydd llwyddiannus allu teithio ar fyr rybudd yn unol â gofynion y swydd hon.   
  
Mae'r swydd hon yn addas i'w rhannu ar yr amod bod gweithiwr / ymgeisydd cymwys arall sydd â phrofiad addas yn dymuno ei rhannu.
   
I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â'r Rheolwr Gweithredol Ymgyfreitha Gavin Happe ar  gavin.happe@caerdydd.gov.uk
  
Bydd yr ymgeiswyr hynny sy'n llwyddiannus ar y cam ffurflen gais yn cael eu gwahodd i gyfweliad / prawf a bydd y cyfweliad hwn yn cael ei gynnal wyneb yn wyneb. Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â hyn, cysylltwch â Gavin Happe am sgwrs. 
 
Croesewir ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.      Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.      
 
Oherwydd y trefniadau gwaith dros dro presennol, ni allwn ddarparu pecynnau recriwtio na derbyn ffurflenni cais drwy'r post. 

Closing date: 4 August 2024

For further information or to apply, please click on the 'Enquire/Apply' button below.